Min filosofi
av L. Ron Hubbard

”Min filosofi”, som L. Ron Hubbard skrev våren 1965,
har beskrivits som den slutgiltiga förklaringen av hans filosofiska inställning.

Ämnet filosofi är mycket gammalt. Ordet betyder: ”Kärlek till, studiet av eller sökande efter visdom eller kunskap om saker och ting och deras bakomliggande orsaker, oavsett om det ligger på ett teoretiskt eller praktiskt plan.”

Allt vi vet ifråga om vetenskap eller religion kommer från filosofin. Den ligger bakom och ovanför all annan kunskap vi äger och använder.

Ämnet som länge ansetts vara reserverat för lärdomens salar och för den intellektuelle, har i anmärkningsvärd grad förvägrats gemene man.

Omgiven av skyddande höljen av ogenomtränglig akademisk vetenskaplighet har filosofin varit förbehållen ett privilegierat fåtal.

Den första principen i min egen filosofi är att visdomen är till för var och en som önskar nå den. Den tjänar såväl konung som ofrälse och bör aldrig betraktas med vördnad.

Den första principen i min egen filosofi är att visdomen är till för var och en som önskar nå den.

Själviska lärda förlåter sällan någon som försöker bryta ner mysteriets murar och släppa in folket. Will Durant, den moderne amerikanske filosofen, förvisades till sophögen av sina samtida lärda då han skrev en bok i ämnet för allmänheten, The Story of Philosophy. Således kastas sten på den som försöker föra ut visdom till folket utan att ta hänsyn till motviljan från den ”inre kretsen”.

Den andra principen i min filosofi är att den måste vara användbar.

Lärdom instängd i malätna böcker är inte till glädje för någon och är därför utan värde, såvida den inte kan användas.

Den tredje principen är att filosofisk kunskap endast är värdefull om den är sann eller om den fungerar.

Dessa tre principer är så främmande för filosofins värld att jag har givit min filosofi ett namn: Scientologi. Detta betyder bara ”att veta hur man vet”.

En filosofi kan endast vara en väg till kunskap. Den kan inte vara kunskap som trycks ner i halsen på en. Om man har en rutt att följa, kan man finna vad som är sant för en.  Och det är Scientologi.

Känn dig själv – så kommer sanningen att göra dig fri.

I Scientologin befattar vi oss därför inte med individuella handlingar och olikheter. Vi befattar oss enbart med att visa människan hur hon kan göra sig själv fri.

Detta är naturligtvis inte särskilt populärt bland dem som är beroende av andras slaveri för sitt uppehälle eller sin makt. Men det råkar vara det enda sätt jag har funnit som verkligen förbättrar en individs liv.

Undertryckande och förtryck är de grundläggande orsakerna till depression. Om man befriar sig från detta kan man höja sitt huvud, bli frisk, bli tillfreds med livet.

Och även om detta inte är populärt hos slavdrivaren, är det väldigt populärt hos folket. Gemene man tycker om att vara glad och frisk. Han vill gärna kunna förstå saker och ting, och han vet att vägen till frihet går genom kunskap.