L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

Administrativa
teknologier

Det centrala i Hubbards administrativa upptäckter är ”organiseringsplanen”, eller ”orgplanen”, som den kallas mera allmänt. Organiseringsplanen utvecklades 1965 och är en i diagramform uppställd organisationsstruktur, som beskriver varje funktion som är nödvändig för att en grupp skall kunna nå framgång. Organiseringsplanen anger faktiskt den idealiska organisationsstrukturen för vilken verksamhet som helst.

Denna struktur skildrar alla aktiviteter, vare sig det gäller en grupp eller en individ, och omfattar sju viktiga divisioner. Dessa divisioner visar i sin tur alla de uppgifter, positioner och åtgärder som behövs för en samordnad ansträngning. Division 1 till 7 på organiseringsplanen har ordnats i en följd som kallas för ”produktionscykeln”. Denna följd är inte på något som helst sätt baserad på någon godtycklighet. När Hubbard talar om en produktionscykel menar han inte ett löpande band eller den mänskliga maskin som utgör den organisatoriska strukturen i industri- och affärsvärlden. Nej, han avser de specifika aktiviteter som all produktion följer helt naturligt, den må vara utförd av en individ eller en grupp. Det är ett faktum att man måste genomgå dessa sju grundsteg om man önskar åstadkomma någonting alls. Mot bakgrund av detta är organiseringsplanen inte bara idealmetoden för hur man uppnår framgångsrik organisation; det är faktiskt den enda metoden för framgångsrik organisation.

När Hubbard väl hade fastställt den idealiska organisatoriska formen, fortsatte han med att tillhandahålla den specifika administrativa policy som denna form baserar sig på. Dessa administrativa policyn finns bevarade i en serie referensvolymer, som heter Organization Executive Course (OEC). De här OEC-volymerna innehåller teorin och detaljerna för varje aspekt av arbetet i en organisation – allt från anställning av personal till de anställdas etiska uppträdande, från marknadsföring till kvalitetskontroll osv. Det finns faktiskt för varje division på orgplanen en motsvarande OEC-volym med exakt policy för varenda uppgift och funktion i den divisionen. I kompletterande volymer, som kallas Managementserierna, beskriver Hubbard likaledes allt vad en ledare behöver veta i ämnet ”hur man leder en organisation”, t.ex. hur man organiserar, hur man agerar som chef, hur man etablerar, hur man sköter personalfrågor och t.o.m. konsten att skapa public relations. OEC-volymerna innehåller med andra ord den policy varigenom man får en organisation att fungera, under det att Managementserierna ger oss policyn för hur organisationer skall ledas.

Bland principerna i denna samling policy finner man de mycket viktiga ”existenstillstånden”. Hubbard definierade dessa tillstånd såsom de olika graderna av framgång eller överlevnad hos någonting. De skarpsinniga administratörer som talar om ett ”företags hälsotillstånd” har ett vagt hum om denna grundläggande tanke. Men denna idé om ett företags hälsa tar bara upp två tillstånd – bra eller dåligt – och erbjuder inte något exakt sätt att åstadkomma en bättre hälsa. Hubbard har däremot en hel del mer att erbjuda. För att ta ett konkret exempel: Han analyserade de olika graderna av överlevnad – från ett tillstånd av obefintlighet till en farlig situation, till en krissituation, till ett tillstånd av normal verksamhet, och vidare till tillströmning och makt. Dessutom har han nedtecknat specifika formler, dvs. de nödvändiga mått och steg man måste ta för att förbättra ett tillstånd, vilket som helst. För en organisations del betyder detta med andra ord att man, genom att helt enkelt utföra de angivna stegen, rör sig upp genom varje enskilt tillstånd och vidare till nästa, ända tills organisationen verkligen har framgång. 

För att förhindra gissningar vid tillämpning av tillståndsformlerna, utarbetade Hubbard vidare olika metoder, varmed man kan styra en organisations hälsotillstånd med hjälp av statistiker. En statistik är, enligt den definition som Hubbard utarbetade, ett antal eller en mängd av något i jämförelse med ett tidigare antal eller en tidigare mängd av samma sak. Statistiker avser alltså den mängd arbete som utförts, eller värdet därav, och är därmed det enda förnuftiga måttet på produktion eller på en verksamhet, vare sig den är organisatorisk eller individuell. Administrativt ger då statistiken en barometer för organisatorisk hälsa, medan existenstillstånden av L. Ron Hubbard tillhandahåller verktygen för att förbättra detta hälsotillstånd. Korrekt utnyttjade kan dessa verktyg göra det möjligt att exakt finna besvärliga områden och förbättra dessa oroshärdar.