EN SAMMANFATTNING AV SCIENTOLOGI FÖR VETENSKAPSMÄN
av L. Ron Hubbard
(forts.)

Andra världskriget och militärtjänst var ett långt avbrott. Men 1945 var jag tillbaka och forskade igen. Jag använde biblioteket och resurserna vid Oak Knoll Naval Hospital.

Genom att använda endokrina experiment grundade på att det endokrina systemet är ett stimulus-responsväxelbord, upptäckte jag på mindre än ett år att funktion tycktes styra struktur hos livsformer.

Eftersom det omvända hade ansetts vara sant (och inte hade lett till några framsteg) kunde jag därför nu fortsätta i en ny riktning.

Jag fann slutligen att Liv ökade i potential genom att man tog bort additiv. Detta betydde jag möjligen kunde vara på väg att isolera liv som en ren kraft.

Genom att arbeta med små energier upptäckte jag till slut den mentala energi som verkade vara ett förenande band mellan liv och emotion och vad som skulle kunna vara en av livets grundbeståndsdelar.

Då jag ägnade mig åt det här upptäckte jag att den mentala energin bestod av mentala intrycksbilder och att dessa pressades samman till massor tills den artikel som var känd som liv nästan blev tillintetgjord.

Genom att arbeta med små energier upptäckte jag till slut den mentala energi som verkade vara ett förenande band mellan liv och emotion och vad som skulle kunna vara en av livets grundbeståndsdelar.                                        

Genom att avlasta dessa (med en metod för utplåning) fann jag att livspotentialen ökade.

Detta blev Dianetik (Dia – genom, nous – sinne).

Eftersom det hade ett samband med psykosomatisk sjukdom, erbjöd jag dessa upptäckter och handlingar angående dem till ledande medicinska samfund och blev avvisad! De hade inget med grundläggande forskning att göra!

En medlem av läkarkåren och en förläggare av psykiatrisk litteratur talade om för mig att jag bara hade allmänheten kvar, så jag skrev en bok och den blev överraskande populär.

Precis före utgivningen kontaktades jag av amerikanska flottans forskningskontor och fick ett hotfullt erbjudande om att jag måste arbeta för dem som civilperson eller bli återkallad i aktiv tjänst. Projektet var att göra människor mer påverkbara. Jag lyckades ta avsked innan de kunde genomföra hotet. Även om jag inte hade något emot verklig aktiv tjänst, hade jag redan tjänstgjort på kontor i Washington före kriget, så jag visste att jag inte kunde få mycket uträttat där och hade ingen önskan att göra människor mer påverkbara.

Detta var den andra och sista kontakten angående något forskningsstöd.

Jag hade tidigare ansökt om bidrag hos stiftelser och det fanns inga som var tillgängliga för grundforskning. Få förstod vid den tiden att grundforskning hade något värde. Endast särskilda projekt för specifika produkter kvalificerade.

En grupp bildades för att hantera populariteten med boken, Dianetik. Ändå bidrog den inte med någon hjälp med forskning förutom med testning av vitaminer.

Jag hade varit villig att lämna projektet vid den tidpunkten. I själva verket hade jag planerat en annan expedition. Men genomslagskraften från boken förde med sig en av de där vildsinta parallella attackerna som ibland upplevs av forskare, vilket bringade kaos i mitt liv. Man gjorde ett försök att ta livet av mig, jag undvek med en hårsmån att bli kidnappad och jag blev högljutt utskälld för missdåd jag aldrig hade begått. Sällan har det skett en så häftig förändring i en människas liv. Jag var en omtyckt författare på måndag och på tisdag var jag en fruktansvärd best. Samma människa.

En vetenskapsman som ger ut sitt material till allmänheten eller försöker råda sina vänner enligt någon upptäckt finner ibland att pressen är en dålig bundsförvant.

Under flera år slungades de mest osedvanliga och fantasifulla anklagelser mot mig. Reportrar kom aldrig i närheten av mig. De bara skrev om mig.

Det var knappast en atmosfär att fortsätta att forska i men under stor påfrestning och utifrån ansvar för en allmänhet som stödde mig, gjorde jag det.

Femton år efter det där första utgivandet var jag i stånd att utveckla hela teknologin som skulle isolera en varelse som en ren livskraft. Det var personen själv. Och långt starkare och mer kapabel.

Under de följande två åren, trots den svåra pressen med administration och samma osedda kraft som fortsatte att slå mot mig från offentliga linjer, kunde jag stabilt uppnå de enhetliga resultaten för människor, med vad som är känt som Scientologi-processing.