En sammanfattning av Scientology för vetenskapsmän
av L. Ron Hubbard
(forts.)

Andra världskriget och dess militärtjänstgöring medförde ett långt avbrott. Men 1945 hade jag återvänt till forskningen igen, och använde biblioteket och resurserna vid Oak Knolls marinsjukhus.

Det tog mig mindre än ett år att med användning av endokrina experiment, på grundval av att de endokrina systemen agerar som kontrollbord för stimulus–respons-mekanismer, upptäcka att funktioner tycks styra strukturerna hos levande former.

Eftersom det omvända har hållits för sant (och inte lett till några väsentliga framsteg), kunde jag därför nu gå vidare i en ny riktning.

Jag upptäckte till slut att livets potential ökas genom att man avlägsnar tillägg. Detta betydde att jag möjligen kunde vara på väg att isolera livet som en ren kraft.

Jag upptäckte till sist, genom arbete med små energier, att den mentala energin verkade utgöra ett band mellan liv och emotion och vad som kan vara en ren livsessens.

Då jag hanterade detta upptäckte jag att mental energi bestod av mentala intrycksbilder och att dessa stockades i massor tills företeelsen känd som livet nästan utplånades.

Jag upptäckte till sist, genom arbete med små energier, att den mentala energin verkade utgöra ett band mellan liv och emotion och vad som kan vara en ren livsessens.

Genom att avlasta dessa (med en utplåningsmetod), upptäckte jag att livspotentialen ökade.

Detta blev Dianetics (dia – genom, nous – sinne).

Eftersom det fanns en koppling till psykosomatiska sjukdomar, erbjöd jag upptäckterna och artiklarna om detta till de ledande medicinska samfunden. Och blev avvisad! De var inte det minsta intresserade av grundforskning!

En läkarbekant och en psykiatrisk utgivare sade till mig att jag bara hade allmänheten kvar att vända mig till, så jag skrev en bok och den blev överraskande populär.

US Navy’s Office of Naval Research kom till mig strax innan utgivningen med ett hotfullt erbjudande om att jag var tvungen att arbeta för dem som civil eller bli återinkallad till aktiv militärtjänstgöring. Projektet var att göra folk mer lättpåverkade. Jag lyckades säga upp mig innan de kunde fullborda hotet. Jag har inget att anföra mot riktig aktiv tjänstgöring, men jag hade redan tjänstgjort en period före kriget i Washingtons kanslier och visste att jag inte skulle få mycket gjort där och att göra folk mer lättpåverkade hör inte till mina ambitioner.

Detta var den andra och sista kontakten beträffande forskningsstöd.

Jag hade ansökt tidigare om medel hos stiftelser för grundforskning men inga var tillgängliga. Få förstod på den tiden att grundforskning hade något värde. Bara specifika projekt för specifika produkter kvalificerade.

En grupp bildades för att hantera populariteten hos boken Dianetics. Den gav dock inget stöd i forskningen utöver att testa vitaminer.

Jag var villig att lämna projektet vid den tidpunkten. Faktum är att jag hade en annan expedition planerad. Men bokens genomslagskraft förde med sig en av dessa vildsinta samlade attacker forskare ibland utsätts för, vilket gjorde mitt liv helt kaotiskt. Jag utsattes för ett mordförsök, undkom med nöd och näppe att kidnappas och klandrades högt och ljudligt för missgärningar jag aldrig begått. Sällan har någon människas liv genomgått så stor förändring. Jag var en väl omtyckt författare på måndag, på tisdag var jag ett fruktansvärt kräk. Samme man.

En vetenskapsman som ger ut sitt material till allmänheten eller försöker underrätta sina kollegor om någon upptäckt finner ibland att pressen är en eländig bundsförvant.

De mest osedvanliga och fantasifulla anklagelser kastades mot mig under flera år. Reportrar kom aldrig i närheten av mig. De bara skrev om mig.

Det var knappast en atmosfär som främjade fortsatt forskning, men under stor press och på grund av ansvaret mot allmänheten som stödde mig, fortsatte jag.

Femton år efter den första allmänna utgivningen kunde jag utveckla den fullständiga teknologin med vars hjälp man kunde isolera en varelse som en ren livskraft. Det var personen själv. En mycket starkare och mer kapabel person.

Under de följande två åren lyckades jag stadigt, trots den administrativa pressen och samma osynliga kraft som fortsatte attackera mig på offentliga kanaler, att uppnå enhetliga resultat med människor genom teknologi känd som Scientology-processing.