En sammanfattning av Scientology för vetenskapsmän
av L. Ron Hubbard
(forts.)

Lite mindre än nitton år efter den första boken upptäckte jag vad som låg bakom attackerna och varför.

De kunde ha varit motiverade och finansierade av kyrka eller stat, men så var icke fallet.

Den dolda hemligheten bakom nitton års attacker var forskningsanslag.

Inga hade funnits tillgängliga på min tid. Men efter kriget organiserade grupper av psykologer och psykiatriker 1948 en fond för forskningsanslag genom internationella organisationer. Regeringar bidrog med ofattbara summor till dem för otroligt små och till och med olagliga och oärliga resultat med mänskliga experiment.

Mitt arbete, som jag nu lappar ihop, ansågs, jag vet inte varför, vara ett hot mot sådana ekonomiska anslag. Det ansågs också vara ett hot mot inkomster inom vården. Jag antog under många år att det senare dominerade. Men det stämmer inte. Jag har sett anslagen och listorna på vilka som fick sådana medel.

Det var inget fel med att bevilja forskningspengar. Men det är ett allvarligt misstag att göra detta som en vetenskaplig aktivitet till män som saknar utbildning i vetenskaplig metodik och vetenskapliga seder och bruk. Psykologer och psykiatriker vet, till skillnad från biologer, kemister och andra vetenskapsmän, inget om den vetenskapliga metoden, kan lite eller ingen matematik och delar ingen av de grundläggande disciplinerna som förenar vetenskapsmän. De är utbildade i auktoritära ämnen och deras inställning är helt auktoritär.

Medlen används inte till verklig forskning, utan betalas helt enkelt ut till deras vänner. Jag har dokumenten på detta.

De humanistiska vetenskaperna har inte hängt med naturvetenskapen eftersom det inte fanns några riktiga vetenskapsmän i de humanistiska vetenskaperna.

Under nitton år har denna flod av dollar som uppgår till multimiljonbelopp världen över använts till att angripa oberoende forskare och till att främja de mest vansinniga planer för politisk kontroll jag någonsin bläddrat mig igenom. Jag skulle inte komma med ett sådant påstående utan dokumenten nära till hands som skickats mig av läkare som inte heller uppskattar dem.

Jag drog därför slutsatsen att det är ett allvarligt misstag att finansiera outbildade personer som saknar färdigheter med obegränsade forskningsmedel, då det i sig självt kan bli ett litet individuerat område som våldsamt försvarar sig självt och i hög grad är fatalt att ha i omgivningen.

De humanistiska vetenskaperna har inte hängt med naturvetenskapen eftersom det inte fanns några riktiga vetenskapsmän i de humanistiska vetenskaperna. Naturvetenskapens grundläggande regler och seder och bruk saknades.

Ändå är hela de sociala systemen, för framgång, beroende av att de humanistiska vetenskaperna hämtar in förlorad tid. Den atmosfär som forskningen måste bedrivas i har dock inte förändrats mycket från Hegels tid.

Jag har arbetat seriöst och produktivt inom detta område, förvägrad alla medel och tvingad att kämpa mot ett fantastiskt överfinansierat motstånd.

Samhället i stort har inget emot framsteg inom detta område. Kyrkorna har inte det. Men myndigheter har på anmodan av inkompetenta ”auktoriteter” angripit alla framsteg av seriösa grundforskare.

Få har modet och uthålligheten att stå upp mot sådant motstånd och fortfarande fortsätta sitt arbete.

Kampanjen med att misskreditera sådant arbete misskrediterar också möjligheterna arbetet presenterar och avskräcker riktiga vetenskapsmän.

Under min tid har jag sett dr Wilhelm Reich, medicine doktor, som forskade i små energier i sinnet, dödas av USA:s FDA på anmodan av överfinansierade intressen. Jag har sett andra ondskefullt attackeras för sina försök att föra kunskaperna i humaniora framåt.

Jag har varken begärt eller behövt forskningsmedel sedan ett tag.

Jag har gjort ett genombrott inom området. Det har tagit trettioåtta års hårt arbete. Det är framgångsrikt. Det kan utsättas för den vanliga vetenskapens bevis och kontroller. Det har testats om och om igen av kompetenta personer. Det finns femtiofem axiom, det finns en avsevärd mängd data från tillämpning, det finns över sexton miljoner ord med samlat material.

Jag anklagas ibland för att hålla inne med data. Den finns där för allmänheten och för professionell användning. Men när jag erbjöd den till USA för att höja vetenskapsmäns IQ och halvera piloters reaktionstid utförde hamnarbetare, som utgav sig för att vara federala poliser, en räd på Washingtonkontoret med dragna vapen och böcker och en Wheatstonebrygga vi använder beslagtogs.

Jag har tvingats använda de mest ovanliga metoder för att föra forskningen framåt.

Detta är en kort fallbeskrivning om varför det inte har förekommit någon verklig vetenskaplig aktivitet inom humaniora. En vetenskapsman inom naturvetenskapen skulle bli mållös inför det kaos, den inkompetens, den oärlighet och det motstånd man möter inom dessa ämnen.