En sammanfattning av Scientology för vetenskapsmän
av L. Ron Hubbard
(forts.)

Det fanns inget område före Scientology för grundläggande, rent vetenskaplig forskning i de humanistiska vetenskaperna. Det fanns inga universitetsämnen utöver matematik och de naturvetenskapliga ämnena som också inbegrep ett vetenskapligt tillvägagångssätt. Den filosofiska litteraturen är intressant och kan inordnas i ett förnuftsmässigt sammanhang, dock under förutsättning att man inte faller till föga för den auktoritära approach som påbjuds. Jag avsade mig en gång en doktorsgrad i protest mot denna atmosfär.

Auktoritära förhållningssätt, professionella särintressen och dogmer fördunklar de humanistiska vetenskaperna till en sådan markant grad att det krävs extraordinära lösningar för att forska inom dem. Man slår ned på den individuelle forskaren med hjälp av forskningsanslag som betraktas som ren profit och inte används på ett förtjänstfullt sätt till att föra ämnet framåt och anslagen beviljas till personer som inte är tillräckligt skolade vetenskapligt för att anamma vetenskapens etik och metodik.

Auktoritära förhållningssätt, professionella särintressen och dogmer fördunklar de humanistiska vetenskaperna till en sådan markant grad att det krävs extraordinära lösningar för att forska inom dem.                   

Det är dags för de flesta faktiska vetenskapsmännen, om de försöker slå vakt om, förbättra och skydda liv, att uppmärksamma de humanistiska fälten.

Det här området har varit fullständigt oorganiserat. Det har inte funnits någon plats där man kunnat publicera, diskutera eller utbyta faktiska data utan att kollidera med kanaler för överfinansierade forskningsintressen av det slag som faktiskt sagt mig om ett diagram över förbättringar: ”Om du publicerade det i vår tidskrift skulle det revolutionera psykologin.” ”All right, publicera det.” ”Åh, det kan vi inte göra. Kongressen finansierar oss för att utforska området.”

Där har ni således berättelsen om hur Scientology utvecklades, en del av anledningarna till varför den fördes ut på det sätt som skedde och varför den är som den är.

Inga tidskrifter, ingen förening, inga andra kontakter – dessa var dess vågspel. Ensam inom de humanistiska fälten ger den enhetligt ett förutsägbart resultat inom många områden.

Den är nu välkänd och används inom rymdfärdsprogram av hundratals av deras anställda, har en av deras ledare sagt mig. Delar från den (tidigare delar) ges då och då ut som nya upptäckter av andra.

Människan behöver det här ämnet. Hon behöver, i och med sina krig och miljöförstöring och naturvetenskapernas växande dominans, en förståelse av humaniora oförvanskad av girighet, professionella intressen och auktoritärt men otestat nonsens.

Människan är en andlig varelse, inte en grönsak eller ett djur. Och detta går att pröva och bevisa vetenskapligt.

Scientologys data erhölls, och håller för granskning, genom vetenskaplig metodik. Den innehåller ett fungerande system för livet.

Scientology har ännu inte börjat tillämpas i någon större omfattning inom något av de områden där de humanistiska vetenskaperna lyckas dåligt. Det finns förmodligen användningsområden inom biologi där den skulle göra god nytta. Den kan möjligtvis sprida lite ljus inom fysik och kemi.

Det var mycket svårvunna data. Statliga myndigheter har slagit ner på mig med sin fulla kraft för att stoppa mig. Jag överdriver inte. Det skulle vara en stor skam och möjligen också en stor förlust av kunskap om det inte granskades av andra områden inom de humanistiska vetenskaperna och naturvetenskaperna. Det har varit en ensam väg.