Lösningar på administration

”Det är inte människans drömmar som sviker henne”, förklarade L. Ron Hubbard. ”Det är bristen på den know-how som krävs för att få dessa drömmar att bli verklighet.” Enbart av den anledningen har ”hela nationer, för att nu inte tala om kommersiella företag eller grupper eller samhällen, i årtionden famlat omkring i total förvirring”.

Konsekvenserna av detta stirrar oss varje dag i ansiktet i form av tidningsrubriker: förlamande penningbrist, betungande skatter och vacklande företag. Till och med i det framgångsrika USA lever idag omkring fyrtio miljoner människor under existensminimum. Det är således inte utan anledning som mr Hubbard ytterligare förklarade: ”Människans lycka och företags och nationers fortbestånd är uppenbarligen beroende av organisatoriskt kunnande.”

Om man verkligen förstod hur individer fungerar optimalt – deras behov, deras strävanden och orsaken till deras misslyckanden – skulle man naturligtvis också förstå hur grupper av individer fungerar optimalt. Det var från denna utgångspunkt som L. Ron Hubbard angrep problemen rörande hur vi samarbetar med andra – han gjorde det inte med administrativa knep eller auktoritära bestämmelser, utan med en unik medkänsla i sin syn på grupper såsom individer förenade av ett gemensamt syfte.

Allt som allt arbetade mr Hubbard under mer än trettio år med att utveckla och systematisera den administrativa policy som Scientology-organisationer följer. Denna policy härstammar från de fundamentala lagar som styr allt mänskligt beteende, och utgör sålunda en samlad kunskap som har samma betydelse för grupper som hans skrifter i Dianetics och Scientology har vad gäller rehabiliteringen av en person som en andlig varelse. Före utvecklandet av Dianetics och Scientology kände ingen till principerna för hur det mänskliga sinnet fungerar. Lika litet kände man till de principer som skapar en framgångsrik grupp.

Det centrala i mr Hubbards administrativa upptäckter är ”organiseringsplanen” eller ”orgplanen”, som den kallas mera allmänt. Organiseringsplanen utvecklades 1965 och är en i diagramform uppställd organisationsstruktur, som beskriver varje funktion som är nödvändig för att en grupp ska kunna nå framgång. Organiseringsplanen anger faktiskt den idealiska organisationsstrukturen för vilken verksamhet som helst.

Denna struktur skildrar alla aktiviteter, oavsett om det gäller en grupp eller en individ, och omfattar sju viktiga divisioner. Dessa divisioner visar i sin tur alla de uppgifter, positioner och åtgärder som behövs för en samordnad ansträngning. Division 1 till 7 på organiseringsplanen har ordnats i en följd som kallas för produktionscykeln. Denna följd är inte på något som helst sätt baserad på någon godtycklighet. När mr Hubbard talar om en produktionscykel menar han inte ett löpande band eller den mänskliga maskin som utgör den organisatoriska strukturen i industri- och affärsvärlden. Nej, han avser de specifika aktiviteter som all produktion följer helt naturligt, de må vara utförda av en individ eller en grupp. Det är ett faktum att man måste genomgå dessa sju grundsteg om man önskar åstadkomma någonting över huvud taget. Mot bakgrund av detta är organiseringsplanen inte bara idealmetoden för hur man uppnår framgångsrik organisation; det är faktiskt den enda metoden om man vill lyckas.

Volymerna i L. Ron Hubbards Managementserien innehåller alla verktyg som behövs för en framgångsrik ledning på hög nivå, inklusive banbrytande administrativ teknologi för personal, organisering och förvaltning

När L. Ron Hubbard väl hade fastställt den idealiska organisatoriska formen, gick han vidare med att tillhandahålla den specifika administrativa policy som denna form baserar sig på. Denna administrativa policy finns bevarad i en serie referensvolymer, som heter Organization Executive Course (OEC). Dessa OEC-volymer innehåller teorin och detaljerna för varje aspekt av arbetet i en organisation – allt från anställning av personal till de anställdas etiska uppträdande, från marknadsföring till kvalitetskontroll osv. Det finns faktiskt för varje division på orgplanen en motsvarande volym med exakt policy för varenda uppgift och funktion i den divisionen.

I ytterligare volymer som kallas Managementserien beskriver mr Hubbard allt en chef behöver veta om hur man ska hantera en organisation. Här ingår följande: hur man organiserar, hur man fungerar som chef, hur man etablerar, hur man hanterar personal och även hur man skapar public relations. OEC-volymerna innehåller med andra ord den policy med vilken man får en organisation att fungera, under det att Managementserien ger oss policyn för hur organisationer ska ledas.

Bland principerna i denna samling policyer finner man de mycket viktiga Existenstillstånden, vilka mr Hubbard definierade såsom de olika graderna av framgång eller överlevnad hos någonting. De förståndiga administratörer som talar om ett ”företags hälsotillstånd”, har ett vagt hum om denna grundläggande tanke. Men denna idé om ett företags hälsa tar bara upp två tillstånd – bra eller dåligt – och erbjuder inte något exakt sätt att åstadkomma en bättre hälsa. L. Ron Hubbard har däremot mycket mer att erbjuda. För att ta ett konkret exempel: mr Hubbard analyserade de olika graderna av överlevnad – från ett tillstånd av obefintlighet till ett tillstånd av fara, till en krissituation, till ett tillstånd av normal verksamhet, och vidare till tillströmning och makt. Dessutom har han nedtecknat specifika tillståndsformler, dvs. de nödvändiga mått och steg man måste ta för att förbättra ett tillstånd, vilket som helst. För en organisations del betyder detta med andra ord att man, genom att helt enkelt utföra de angivna stegen, rör sig uppåt genom varje enskilt tillstånd och vidare till nästa, ända tills organisationen verkligen är framgångsrik.

”Jag har haft möjlighet att själv fördjupa mig i L. Ron Hubbards skrifter om administration. Jag är imponerad. Teknologin är genomsyrad av sunt förnuft och är praktiskt användbar. Jag vet ingen annan uppsättning administrativa lagar och metoder som är så fullständiga, effektiva och allmängiltiga som mr Hubbards. Hans filosofi om organisatoriska know-how och han rediga förklaringar av hur det ska tillämpas har gjort sig förtjänt av en bred användning inom industrin, kommersiella verksamheter och myndighetsarbete.”

– Robert Goldscheider, Chairman, International Licensing Network, Ltd., Technology Management Consultants

För att förhindra gissningar vid tillämpning av tillståndsformlerna, utarbetade mr Hubbard vidare olika metoder man kan använda till att styra en organisations hälsa med hjälp av statistiker. En statistik är, enligt den definition som mr Hubbard utarbetade, ett antal eller en mängd av något i jämförelse med ett tidigare antal eller en tidigare mängd av samma sak. Statistiker avser alltså den mängd arbete som utförts, eller värdet därav, och är därmed det enda förnuftiga måttet på produktion eller på en verksamhet, oavsett om den är organisatorisk eller individuell. Administrativt fungerar en statistik som en barometer för organisationens hälsotillstånd, medan mr Hubbards tillståndsformler tillhandahåller verktygen för att förbättra detta hälsotillstånd. Korrekt utnyttjade kan dessa verktyg göra det möjligt att med exakthet finna problematiska områden och veta hur man ska gå till väga för att förbättra dem.

”För att vara effektiv och framgångsrik måste en ledare så fullständigt som möjligt förstå målen för och syftena hos den grupp han leder ... Han måste kunna tolerera och förbättra de praktiska resultat och framsteg som hans grupp och dess medlemmar har möjlighet att uppnå. Han måste alltid eftersträva en minskning av den ständiga klyftan mellan det ideala och det praktiska.”

Med tanke på vad mr Hubbards administrativa upptäckter innebär – det rör sig om naturliga regler som verkligen får grupper att fungera – var det ofrånkomligt att hans administrativa upptäckter skulle bli mycket efterfrågade, både inom industrin och på andra håll. Följaktligen, och uttryckligen för att tillgodose denna efterfrågan, grundades Hubbard Colleges of Administration.

Dessa institutioner utnyttjar L. Ron Hubbards upptäckter specifikt för att utveckla en yrkesmans kompetens att klara av de utmaningar han möter, när han administrerar och leder en grupp, ett företag eller en organisation. Huvudkontoret ligger i Los Angeles och nätverket omfattar nu fem kontinenter. Det erbjuder utbildning i L. Ron Hubbards administrativa metoder för yrkespersoner inom alla områden: tung industri, servicesektorn, underhållning, kommunikation, sjukvård och alla tänkbara yrkesområden. Som internationellt flaggskepp tar den examensbeviljande Los Angeles-institutionen emot anmälningar från mer än ett dussin länder, i synnerhet från Asien, där innovativa förvaltningsmetoder är mycket efterfrågade.

Något som också är av intresse är användningen av L. Ron Hubbards administrativa metoder i det forna östblocket, där privatiseringen av industrin i dessa länder har krävt en helt ny organisatorisk filosofi. Ryssland har till exempel nu ett Hubbard College of Administration i Moskva och det har spritt L. Ron Hubbards administrativa verktyg över hela den ekonomiska infrastrukturen. Genom samma privatiseringsprocess använde sig ungerska administratörer också av L. Ron Hubbards organisatoriska policy och etablerade ett Hubbard College i Budapest. Om än i ett helt annorlunda ekonomiskt klimat, ståtar ett betydande antal av Colombias statligt anställda på liknande sätt med en utbildning vid Hubbard College, liksom många offentliganställda i Texas.

Lågkonjunktur, inflation, minskad produktivitet, skulder, strejker, arbetslöshet, fattigdom och nöd – dessa alltför välkända symptom på ekonomisk tillbakagång är egentligen tecken på ett mycket djupare problem: en förödande brist på administrativt kunnande. Om dagens företag och regeringar vore i stånd att på ett kompetent sätt tillämpa de grundläggande principerna för organisation och administration, skulle de anta fungerande lösningar på det ekonomiska kaos som råder. Detta är den roll som L. Ron Hubbards administrativa teknologi har: att tillhandahålla de medel varigenom företag kan nå framgång, regeringar kan styra förnuftigt, hela befolkningar kan leva utan någon ekonomisk stress och, kort sagt, svikna drömmar kan få nytt liv. 

Hubbard College of Administration International i Los Angeles, Kalifornien: I Los Angeles ligger det akademiska sätet för det globala nätverket med Hubbard Colleges. Här välkomnar man studenter från cirka 25 länder och det är den enda institutionen i sitt slag som ståtar med en 100-procentig arbetsplacering för utexaminerade från programmet