L. RON HUBBARD | BIOGRAFISKT PORTRÄTT

UTBILDNING

Redan år 1950 varnade L. Ron Hubbard för att varje nedgång i utbildningens kvalitet skulle negativt påverka livskvaliteten som helhet. ”Varje samhälles målsättning när det gäller att ta itu med undervisningsproblem är att öka kunnandet, initiativtagandet och den kulturella nivån och därigenom samhällets överlevnadsnivå. Och när ett samhälle glömmer bort dessa saker fördärvar det sig självt genom sina egna undervisningsmetoder.”

I dagsläget, flera årtionden senare, har L. Ron Hubbards observation visat sig vara mardrömslikt korrekt, och den fortsatta upplösningen av många av våra sociala institutioner kan bli ofrånkomlig om inte försämringen av vårt utbildningssystem hejdas. 

Bara för att nämna några få oroväckande fakta: Mer än 45 % av de elever som lämnar eller utexamineras från high school (motsvarar ungefär vår gymnasieskola) kan inte läsa och skriva bra nog för att kunna hantera de mest elementära situationer, där läs- och skrivfärdigheter krävs och som de dagligen möter. Mellan 30 och 50 procent av alla amerikanska high school-elever i tättbefolkade storstadsområden fullföljer aldrig high school. Enligt ordföranden i ett av lärarförbunden i USA, lämnar upp till 50 % av alla nya lärare läraryrket inom fem år. Den genomsnittspoäng som uppnås vid intagningsprov för collegeutbildning i USA har sjunkit till avsevärt lägre nivåer än vad som presterades av studenter runt mitten av 1970-talet. 

På andra ställen i västvärlden är fakta knappast mera uppmuntrande. En brittisk statlig studie rapporterade att en tredjedel av den engelska arbetsstyrkan inte kan addera menypriserna för en typisk lunch. Dessutom, en av fem brittiska studerande kunde inte på korrekt sätt hitta Storbritannien på en världskarta. 

Dessa dystra statistiker avspeglas i en lika deprimerande ekonomisk situation. Det totala belopp, som sänkt eller förlorad produktivitet och omskolning av personal kostar världens alla företag, överstiger nu 1 600 miljarder kronor årligen. Och när man tar en titt på sambandet mellan brottslighet och en låg läs- och skrivförmåga, blir misslyckandena inom skolsystemen världen över alltför deprimerande för att man ens skall orka räkna dem.

STUDIETEKNOLOGI

Applied Scholastics International ser till att elever över hela världen får privilegiet att lära sig med hjälp av L. Ron Hubbards studieteknologi.
Det var denna utbildningskris som stirrade
L. Ron Hubbard i vitögat när han introducerade sina utbildningsmetoder. Dessa metoder bygger på cirka fyra decenniers erfarenhet av undervisning och utbildning, och utgör den första fullständiga förståelsen av de verkliga barriärerna för effektiv inlärning. L. Ron Hubbard utvecklade dessutom en exakt teknologi för hur man övervinner dessa barriärer och därigenom hur man kan lära sig att tillämpa vilken samling kunskap som helst.

Dessa upptäckter kom att kallas ”studieteknologin”. Den utgör den första alltigenom användbara metoden för att lära människor exakt hur man lär sig. Den erbjuder metoder för att identifiera och lösa alla svårigheter ifråga om att tillgodogöra sig material, inklusive en tidigare obekräftad barriär som ytterst ligger på botten av alla misslyckanden att fullfölja ett visst studieprogram. Kort sagt hjälper Studieteknologin vem som helst att lära sig vad som helst, och har konsekvent, överallt där den har tillämpats, visat sig ge enhetliga resultat. Eftersom den bygger på grundprinciper som gäller för alla människor, kan den tillämpas av alla, oberoende av ekonomiska och kulturella gränser, rastillhörighet och ålder. De tre avgörande texterna i ämnet, Grundläggande studiehandledning, Studiefärdigheter för livet och Att lära sig hur man lär skiljer sig i huvudsak åt endast i behandlingen av materialet. Den första är avsedd för tonåringar och uppåt, medan den andra är riktad till yngre läsare och den tredje erbjuder grunderna i Studieteknologi för barn mellan åtta och tolv år. Poängen är att L. Ron Hubbards studietekniker har visat sig fungera lika effektivt i de multinationella företagens styrelserum som i grundskolans klassrum.

Vid Spanish Lakes examen får regelbundet de främsta bland utbildare från dussintalet länder diplom som intygar att de är specialister på studieteknologin.
Applied Scholastics International är en ideell, allmännyttig verksamhet som har som mål att förbättra utbildningen i världen. Tack vare deras insatser används L. Ron Hubbards studieteknologi för närvarande i cirka 74 länder, på alla sex kontinenterna. Hittills har mer än 28 miljoner studerande deltagit i cirka 900 Applied Scholastics läs- och utbildningsprojekt i hela världen.