Studieteknologi

Inför en postmodern undervisningskris introducerade L. Ron Hubbard sina undervisningsmetoder. Dessa metoder bygger på cirka fyra decenniers erfarenhet som instruktör, och utgör den första grundliga förståelsen av de verkliga barriärerna för effektiv inlärning. L. Ron Hubbard utvecklade dessutom en exakt teknologi för hur man övervinner dessa barriärer och därmed hur man kan lära sig och sedan använda vilken kunskapssamling som helst.

Med en övergripande term benämns hans bidrag till detta område studieteknologi, och utgör den första alltigenom användbara metoden för att lära elever hur man lär sig. Studieteknologin innehåller metoder för hur man känner igen och löser alla svårigheter när det gäller att tillgodogöra sig information, bland annat den tidigare ej uppmärksammade barriär som ligger i botten på varje misslyckande med att följa ett visst studieprogram. Kort sagt möjliggör alltså studieteknologin för vem som helst att lära sig vad som helst.

Eftersom den baseras på grundprinciper som gäller för alla människor, kan den tillämpas av alla, oberoende av socioekonomiska och kulturella gränser. Dessutom uppnår teknologin enhetliga resultat på alla åldersgrupper. Faktum är att de tre centrala böckerna om studieteknologi, Basic Study Manual (Grundläggande studiehandledning), Study Skills for Life (Studiefärdigheter för livet) och Learning How to Learn (Lär dig hur man lär sig), i huvudsak bara skiljer sig i sitt sätt att behandla ämnet. Den första riktar sig till tonåringar och däröver, medan den andra vänder sig till yngre läsare, och den tredje beskriver studieteknologins grunder för barn i åldrarna 8–12 år.

”Varje samhälles målsättning när det tar itu med undervisningsproblemet är att höja kompetensnivån, initiativet och den kulturella nivån och, genom alla dessa, överlevnadsnivån för det samhället. När ett samhälle glömmer någon av dessa tre saker, förgör det sig självt genom sina egna undervisningsmedia.”

– L. Ron Hubbard

Poängen är att mr Hubbards studiemetoder för inlärning och läskunnighet har visat sig fungera lika effektivt i grundskolor och gymnasier som i handelsskolor och universitet – till och med i multinationella företags chefskontor. Dessutom är slutresultaten enhetliga för alla arenor, eftersom de tre barriärerna mot förståelse är identiska för alla studerande.

Den första studiebarriären

frånvaro av massa eller det fysiska föremål man studerar

Den andra studiebarriären

en alltför brant studiegradient

Den tredje studiebarriären

allt blir distinkt tomt efter ett ord som inte förståtts eller som förståtts felaktigt

Här följer barriärerna i korthet: Den första studiebarriären beskriver mr Hubbard som frånvaro av massa och definierar den som en fysiologisk reaktion på inlärning när det fysiska föremålet som man studerar saknas. Alltså, om man till exempel försökte förstå hur en traktor fungerar utan att ha en riktig traktor till hands eller en rimlig kopia på en (en illustration eller en modell), skulle man uppleva olika negativa reaktioner, bland annat – men inte begränsat till – huvudvärk och yrsel.

Den andra studiebarriären beskriver han som en alltför brant gradient, och den förklaras som att försöka behärska ett visst datum eller en viss färdighet, utan att ha förstått det nödvändiga tidigare steget. Som ett exempel på detta ger han trafikskoleeleven som inte kan koordinera händer och fötter för att växla manuellt. Även om man skulle kunna tänka sig att svårigheten ligger i handlingen att växla, finns det faktiskt någon färdighet tidigare som han inte hade förstått eller lärt sig behärska, kanske helt enkelt det att hålla fordonet på vägen.

Den tredje och viktigaste barriären är det missförstådda ordet, vilken han förklarar så här: Har du någon gång läst ner till slutet på en sida och insett att du inte kan komma ihåg någonting från den sidan? Däri ligger det missförstådda ordets fenomen, dvs. allt blir tomt efter ett icke-förstått ord eller ett felaktigt förstått ord. Men å andra sidan, när ordet som ställer till problem har lokaliserats och definierats ordentligt, klarnar allt på ett mirakulöst sätt. Det missförstådda ordet ger ett flertal negativa mentala verkningar och har stor betydelse för undervisning i dess helhet, för att inte nämna hela den mänskliga inlärningsprocessen. Från den synvinkeln är detta grundproblemet bakom all oförmåga och alla misslyckanden i undervisning.

För att korrigera problemet utvecklade L. Ron Hubbard orduppklaring. Den omfattar en fullständig teknologi för att ta itu med missförstådda ord, och definieras som ”ämnet och handlingen att undanröja okunnighet, missförstådda ord och felaktiga definitioner av ord samt barriärerna till att kunna använda dem”. Dessutom, när man tar hänsyn till helheten i hans metoder för att övervinna de tre studiebarriärerna – så är det studieteknologin och i denna finns allt man behöver veta för att tillgodogöra sig vilket ämne som helst eller för att behärska vilken färdighet som helst.